องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมาย

 • ระบบ หมายถึง ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นโดยองค์ประกอบเหล่านั้น สามารถทำงานได้อย่างอิสระ แต่มีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยให้การทำงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • สารสนเทศ สามารถหมายถึงคุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น สารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจในข้อความเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการบกวนการสื่อสารสารสนเทศก็ถือเป็นสารสนเทศเช่นเดียวกัน (wiki)

สารสนเทศ vs. ข้อมูล

 • ข้อมูล เป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
 • สารสนเทศ เป็นการจัดระเบียบข้อมูลและดึงออกมาใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้

องค์ประกอบในระบบสารสนเทศ

คือส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบสารสนเทศทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มี 5 ส่วนคือ

 1. บุคคลากร
 2. ซอฟต์แวร์
 3. ฮาร์ดแวร์
 4. ระเบีียบปฏิบัติการ
 5. ข้อมูล

ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบ หรือ system software คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ตามที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมฮาร์แวร์ ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถทำงานได้. ระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows, Mac OS X, Linux ฯลฯ นับเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี. คำว่าซอฟต์แวร์ระบบนี้แตกต่างจาก ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้ทั่วไป (end user) ใช้ในการทำงานเฉพาะอย่างเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ, โปรแกรมตกแต่งรูป

ตัวอย่างงานของซอฟต์แวร์ระบบ เช่น การนำข้อมูลจากหน่วยความจำลงสู่ดิสค์, การแสดงตัวอักษรและภาพบนอุปกรณ์แสดงผล. รูปแบบของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่

 • โปรแกรมช่วยโหลด
 • ระบบปฏิบัติการ
 • device drivers
 • เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม
 • compilers
 • assemblers
 • linkers
 • ยูทิลิตี (utility)

ระบบปฏิบัติการ

SkyOS เป็นระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ที่เขียนขึ้นสำหรับสถาปัตยกรรม x86 โดยนาย Robert Szeleney และพวก SkyOS (อ่าน สกายโอเอส)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อทำในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ แตกต่างจาก ซอฟต์แวร์ระบบตรงที่ของซอฟต์แวร์ระบบจะรวมหน่วยความสามารถของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันให้พร้อมทำงานได้ แต่ยังไม่ได้ประยุกต์เข้ากับการแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่

 • โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เช่น Micosoft Word, OpenOffice Writer เป็นต้น
 • โปรแกรมตารางงาน (spreadsheet) เช่น Microsoft Excel, OpenOffice Calc เป็นต้น
 • โปรแกรมนำเสนอ (presentation) เช่น Microsoft Powerpoint, Openoffice Impress เป็นต้น

Presentation

Presentation หรือ การนำเสนอ เป็นการแสดงเนื้อหาและอธิบายประเด็นต่าง ๆ ให้กับผู้ฟัง. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ ได้แก่ OpenOffice.org Impress, Apple Keynote และ Microsoft PowerPoint เป็นต้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License