อินเทอร์เน็ต

Cyberspace

Cyberspace เป็นอาณาบริเวณที่กำหนดจากคุณลักษณะที่มีที่ใช้วิธีอิเลคทรอนิสค์หรือสเปคตรัมของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำการ เก็บ, เปลี่ยนแปลง, และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายและโครงสร้างทางกายภาพพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 • Cybernetics

Cybernetics คือการศึกษาแบบสหวิทยาการ ในเรื่องโครงสร้างของระบบที่ซับซ้อน, โดยเฉพาะ กระบวนการสื่อสาร, พื้นฐานของกลไกควบคุมและการตอบสนอง โดยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับทฤษฎีการควบคุม (control theory) และ ทฤษฎีระบบ (system theory)

 • Cyber law

Cyber law หรือ กฎหมายอิเลคทรอนิส์ เป็นกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอิเลคทอนิคส์ โดยเฉพาะใน "cyberspace" เช่น อินเทอร์เนต เป็นการผสมผสานกฏหมายที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ สาขาเข้าด้วยกัน

 • Cyber-warfare
 • Cybersex
 • Cyberzine

อีเมล์

อีเมล หรือ อีเมล์ (อ่านคล้าย อี-เมว ไม่ใช่ อี-เมน) (e-mail) ย่อจาก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail, ย่อ e-mail หรือ email) คือวิธีการในการเขียนส่ง หรือรับข้อความผ่านทางการเครือข่ายเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (wiki)

บัญชีผู้ใช้ user account

user account หรือ username หรือ บัญชีผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งานระบบจำเป็นต้องระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ระบบ, การรักษาความปลอดภัย, การจัดการทรัพยากรณ์ของระบบสำหรับผู้ใช้แต่ละคน ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จะต้องให้รายละเอียดเพื่อระบุตัวตนแก่ผู้ดูแลระบบ เช่น ชื่อ, อายุอาชีพ, ฯลฯ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ ผู้ใช้ก็จะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้ (username)และรหัสผ่าน (password)

การตั้งชื่อผู้ใช้

 • ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ,ตัวเลขอารบิค,จุด เครื่องหมาย under score (_)
 • ไม่ใช้เครื่องหมายอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบในชื่อรวมทั้งห้ามใช้ช่องว่าง เป็นส่วนประกอบในชื่อ username
 • ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่ก่อนแล้วในระบบนั้น ๆ (ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับผู้ใช้รายอื่น)
 • ควรเป็นชื่อสั้น ๆ จดจำได้ง่าย

ตัวอย่างที่ถูกต้อง

 • somsri
 • somsri_022
 • s0msri

ตัวอย่างที่ผิด

 • somsri rakchati
 • m&m
 • x-y

รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นเสมือนกุญแจหรือ pincode ของบัตร ATM ซึ่งต้องปกปิดไว้เพื่อความปลอดภัย การตั้งรหัสผ่านระบบจะไม่แสดงตัวอักษรที่ตั้งเป็นรหัสใผ้ผู้ใช้เห็นแต่อาจแสดงเป็นจุดดำเท่าักับจำนวนตัวอักษรของรหัสผ่านนั้น ๆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License