ยินดีต้อนรับ-เทคโนสารสนเทศเบื้องต้น

ความหมาย

Information technology

"Information technology คือ การศึกษา, ออกแบบ, พัฒนา, การจัดทำเพื่อใช้จริง, การสนับสนุนหรือการจัดการระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก, โดยฉพาะทางด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์" (ITAA)

Computing

"คอมพิวติง คือ กิจกรรมในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งทางฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์"

ข้อมูล

ข้อมูล ใช้เทียบเท่ากับภาษาอังกฤษ คือ data ซึ่งเป็นรูปพหูพจน์ (ของ datum ซึ่งเป็นเอกพจน์) หมายถึง กลุ่มของคำอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวมถึงผลของประสพการณ์, การสังเกตุหรือการทดลอง, หรือชุดสมมุติฐาน. ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข, คำพูด หรือภาพ โดยฉพาะที่ได้จากการวัดหรือสังเกตุจากกลุ่มตัวแปร.

อนาลอกคอมพิวเตอร์

คือรูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปรากฏการณ์แบบต่อเนื่องทางฟิสิกส์ เช่น ไฟฟ้า, กลไก, หรือเทคนิคทางไฮดรอลิกซ์เพื่อจำลองแบบของปัญหาที่จะแก้ไข

Authoring tool

เป็นซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนาใช้เพื่อสร้างสรรค์ชุดเนื้อหา (content) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ Authoring tool มีใช้ในหลายลักษณะ แต่ปกติจะใช้ในการสร้างชุดเนื้อหาเกี่ยวกับ e-learning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License